Archives

What we’ve been upto

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ‘ޔޫތު ޕަރސްޕެކްޓިވްސް’ ކޭމްޕްތައް ފުރިހަމަކޮށް ނިމުން. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވަރކްއިން 2019 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ ތެރެއިން ހިންގި ޔޫތު ކޭމްޕް ތަކަކީ ޒުވާން ކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިއީ ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ އެހީއާއެކު ހިންގާފައިވާ ކޭމްޕް ތަކެކެވެ. ކޮންމެ ކޭމްޕެއްގެ މުއްދަތަކީ 3 ދުވަހެވެ. ފުރަތަމަ 2 ދުވަހު ކޭމްޕްގައި ކިޔަވައިދިނީ ޑިމޮކްރެސީ، އިންސާނީ ހައްޤުތައް އަދި ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމެނޭ […]

Read More